Otvoriť menu
Logo
Otvoriť vyhľadávanieuser-icon

Přihlásit se

Prejsť na košík
0

900.99 EUR

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky supergolf.cz

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (déle v textu jen VOP) jsou vydávané společností GOLF CENTRUM, s.r.o. pro prodejní kanál Eshop a upravují práva a povinnosti objednavatele a společnosti GOLF CENTRUM, s.r.o. pro kupní smlouvy uzavírané na dálku prostřednictvím Eshop-u umístněného na internetové stránce www.supergolf.cz.

Identifikace prodávajícího

GOLF CENTRUM s.r.o.
Pajštúnska1, 851 02 Bratislava
IČO: 36258873
Společnost je zapsána v Obchodním registru Okresního soudu Bratislava I., odd. Sro, vl. č. 167013/B

Emailová adresa: eshop@supergolf.cz
Telefonní číslo: 00421-2-32602401

UPOZORNĚNÍ: adresa sídla společnosti neslouží na vrácení zboží


Orgán dozoru:

Slovenská obchodní inspekce (SOI)
Inspektorát SOI pro Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
odbor technické kontroly výrobků a ochrany spotřebitele a právní odbor
tel. č.: 02/ 58272 172, 02/58272 104 fax č.: 02/ 58272 170

http://www.soi.sk
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi


Státní veterinární a potravinová správa Slovenské republiky
Botanická 17, 842 13 Bratislava
tel. č. 02/ 602 57 212
http://www.svssr.sk/

Článek I. - Definice pojmů
Pojmy definované v článku 1 mají pro účely těchto VOP následovný význam:

1.1 Eshop supergolf.cz je prostor na internetu, ve kterém prodávající nabízí na prodej zboží nebo poskytuje služby a představuje soubor internetových stránek a aplikací elektronického obchodu na doméně www.supergolf.cz (déle jen „Eshop GC“).

1.2. Objednavatelem je fyzická osoba způsobilá na právní úkony nebo právnická osoba, která projevila zájem nakupovat zboží přes Eshop GC a uzavřít s GOLF CENTRUM, s.r.o. kupní smlouvu ohledně zboží nabízeného přes Eshop GC, a která za tím účelem řádně vyplnila a přes Eshop GC odeslala závaznou elektronickou objednávku a doručila ji společnosti GOLF CENTRUM, s.r.o. Za objednavatele, právnickou osobu, koná její statuární orgán nebo jiný pověřený zástupce.
Oprávněnou osobou je osoba, odlišná od objednavatele, uvedená v závazné objednávce jako osoba, které má být objednané zboží doručeno.
Kupujícím se v tomto textu rozumí fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje zboží nebo využívá služby nebo hodlá vykonat nákup zboží nebo využívat služby.
Spotřebitelem se v tomto textu rozumí fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje zboží nebo využívá služby za jiným účelem než podnikání nebo taková fyzická osoba nebo právnická osoba, která hodlá vykonat nákup zboží nebo využívat služby.

1.3. Prodávajícím se v tomto textu rozumí obchodní společnost GOLF CENTRUM, s.r.o., IČO 36258873, se sídlem Pajštúnska 1, 851 02 Bratislava, registrovaná v obchodním registru Okresního soudu Bratislava, oddíl: Sro, vložka číslo: 167013/B, se kterou bude objednavatel, kupující nebo spotřebitel uzavírat kupní smlouvu na dálku (dále jen „společnost GOLF CENTRUM“, nebo „GOLF CENTRUM“).

1.4. Objednávkový formulář je elektronický formulář obsahující osobní údaje objednávatele/kupujícího/spotřebitele, příp. oprávněné osoby, označení objednaného zboží, kupní cenu objednaného zboží včetně DPH, místo dodání, způsob doručení (přepravy) zboží, cenu za doručení (přepravu) zboží do místa dodání, případně další podmínky.

1.5. Obchodními podmínkami jsou tyto smluvní dojednání, kterými se upravují určité náležitosti při uzavírání kupních smluv na dálku mezi kupujícím, resp. spotřebitelem a prodávajícím. 

1.6. Zbožím se rozumí výrobky jako předměty koupi a prodeje, které jsou nabízeny v Eshopu GC dodavatelem na prodej. Zboží jsou hlavně sportovní obuv, sportovní oblečení a sportovní doplňky a potřeby. 

1.7. Službou se v tomto textu rozumí činnost nebo výkon, které jsou kupujícímu, resp. spotřebiteli nabízeny úplatně nebo bezplatně ze strany prodávajícího. 

1.8. Aktuální nabídka zboží nebo služeb je nabídka zboží a služeb zveřejněná na internetové stránce www.supergolf.cz, která obsahuje hlavně textové označení zboží (např. název, velikost, barva atd.) a informaci o aktuální ceně. Změny aktuální nabídky zboží (včetně cenových změn) jsou platné od momentu jejich zveřejnění na internetové stránce www.supergolf.cz. Na kupní smlouvě uzavřené před příslušnou změnou aktuální nabídky zboží se tato změna nevztahuje.

1.9. Registrace je vyplnění elektronického formuláře obsahujícího pole pro vyplnění údajů o objednavateli/spotřebiteli nebo kupujícím, resp. oprávněné osobě, včetně osobních údajů. Údaje označené hvězdičkou jsou povinné údaje, jejichž vyplnění je nutné pro úspěšnou registraci objednavatele. Registrace není nevyhnutnou podmínkou využívání Eshopu GC, avšak mohou se s ní pojit určité výhody. Vytvořením osobního účtu v Eshopu GC prostřednictvím registrace získáte možnost projít platebním procesům rychleji, upravovat dodací adresy, prohlédnout si a sledovat svoje objednávky a jiné (bonusy, slevy, pravidelné informace o slevách, akcích a novinkách apod.).

1.10. Hostem je objednavatel, který se rozhodne neregistrovat na Eshopu GC, ale pouze poskytne nevyhnutné údaje o objednavateli/spotřebiteli, kupujícím resp. oprávněné osobě, včetně osobních údajů, potřebné pro zpracování a doručení objednaného zboží. Údaje označeného hvězdičkou jsou povinné údaje, jejichž vyplnění je nevyhnutné pro úspěšnou realizaci objednávky. 

Článek II. - Všeobecné informace
2.1. Nakupovat zboží prostřednictvím Eshopu GC může objednavatel, kupující, spotřebitel resp. oprávněná osoba pouze po zaregistrování na internetové stránce www.golfcentrum.store nebo zadání svých údajů k vyřízení objednávky jako host (údaje označené hvězdičkou jsou povinné údaje, kterých vyplněná je nevyhnutné pro vyřízení objednávky prostřednictvím Eshopu GC) a dodržení těchto obchodních podmínek, které se objednáním zboží objednavatelem, kupujícím, spotřebitelem resp. oprávněnou osobou stávají součástí kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím spojení elektronických zařízení elektronickou komunikační sítí.

2.2. Smlouva se uzavírá ve slovenském jazyce, nebude uložená u prodávajícího a kupujícímu, resp. spotřebiteli nebude dostupná.

2.3. Prodávající neúčtuje kupujícímu, resp. spotřebiteli žádnou cenu za použití prostředků elektronické komunikace na dálku.


Článek III. - Informace o procesu objednávání
3.1. Kupující je oprávněný objednat si jakékoliv zboží v Eshopu GC, u kterého je umístněné tlačítko „Přidat do košíku“ přes Objednávkový formulář.

3.2. Pro uzavření smlouvy je potřebná registrace kupujícího v systému Eshop GC nebo zadání povinných údajů k vyřízení objednávky jako host. Podrobné informace a přesný postup registrace najde kupující v sekci „Přihlásit“.

3.3. Po registraci zákazníka jsou všechny jeho údaje uchovány v systému Eshop GC a zabezpečené proti zneužití. Po opakovaném přihlášení má zákazník kdykoliv možnost aktualizovat nebo opravit údaje v sekci „Můj účet“.
3.4. Zlevněné zboží bude viditelně označeno. V případě bonusu jsou pravidla pro jejich uplatnění podrobně uvedené u produktu, resp. u popisu akce a číslo zlevněného kupónu musí být zadané zboží ještě před potvrzením objednávky, případně do políčka Poznámka.

3.5. Daňový doklad, resp. doklad o koupi zboží případně i záruční list a pokyny pro údržbu zboží budou přiloženy v originálním balení zboží a doručené nejpozději spolu se zbožím. Pokyny pro údržbu zboží jsou uvedeny i na Eshopu GC v části „Ošetřování“.

3.6. Kupující bude informovaný předběžně o stavu jeho objednávky emailem, který zadal při registraci.

Článek IV. – Potvrzení objednávky objednavatelem a uzavírání kupních smluv
4.1. K uzavření kupní smlouvy, na základě které společnost GOLF CENTRUM, s.r.o. dodá objednavateli objednané zboží (dále jen „Kupní smlouva“) dochází na základě návrhu na uzavření kupní smlouvy, kterým je závazná elektronická objednávka objednavatele podle článku 3.VOP a přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany společnosti GOLF CENTRUM, která se uskutečňuje prostřednictvím zaslání potvrzení objednávky, resp. potvrzení o expedici zboží ze strany společnosti GOLF CENTRUM formou e-mailové zprávy na adresu elektronické pošty objednavatele uvedenou v elektronické objednávce.

4.2. Návrhem na uzavření smlouvy (objednávkou) je elektronická objednávka objednavatele podle bodu 1.4. VOP adresována společnosti GOLF CENTRUM. Objednávku je možné uskutečnit hlavně vyplněním objednávkového formuláře na internetové stránce www.supergolf.cz a jeho odesláním přes Eshop GC. Následně objednavatel obdrží na emailovou adresu uvedenou v objednávkovém formuláři potvrzení obdržení objednávky přes Eshop GC, které není ještě závazné a neznamená přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy.

4.3. Objednávka obsahuje taktéž:
a. prohlášení potvrzující, že se objednavatel seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, které jsou neoddělitelnou součástí Kupení smlouvy a v celém rozsahu a bez jakýchkoliv výhrad souhlasí s těmito podmínkami,
b. prohlášení o tom, že byl ponaučený o možnosti odstoupit od kupní smlouvy,
c. udělení souhlasu s použitím svých osobních údajů v souladu se zásadami a požadavky NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a se zákonem č. 18/2018 Z. z. o ochraně osobních údajů pro interní účely společnosti GOLF CENTRUM,
d. prohlášení, že všechny ním uvedené údaje jsou pravdivé.

4.4. Návrh na uzavření smlouvy zaniká:
a. odmítnutím návrhu objednavatele ze strany GOLF CENTRUM,
b. marným uplynutím 7 denní lhůty na přijetí návrhu.

4.5. Přijetí návrhu na uzavření smlouvy je včasné písemné prohlášení společnosti GOLF CENTRUM sepsané ve formě emailové zprávy adresované objednavateli, ve kterém společnost GOLF CENTRUM potvrzuje formou potvrzení přijaté objednávky, resp. potvrzení o expedici, že návrh objednavatele na uzavření smlouvy přijímá. Včasné přijetí návrhu nabírá účinnost okamžikem doručení přijetí návrhu objednavateli na emailovou adresu uvedenou v objednávkovém formuláři. Mlčení nebo nečinnost společnosti GOLF CENTRUM nemají za následek přijetí návrhu. Potvrzení objednávky resp. potvrzení o expedici zboží obsahuje:
a) identifikaci dodavatele,
b) identifikaci spotřebitele,
c) jedinečné identifikační číslo objednávky a zásilky,
d) název zboží, jeho objednané množství, jednotkovou cenu zboží, celkovou cenu zboží,
e) způsob dopravy a platby, které si spotřebitel vybral,
f) cenu dopravy/doručení (včetně uvedení typu) a dalších účtovaných poplatků,
g) celkovou cenu objednávky, kterou spotřebitel zaplatí,
h) informace o dodací lhůtě, ve které bude zboží připravené k přepravě nebo k odeslání.

4.6. Objednavatel nemá nárok na uzavření Kupní smlouvy. Společnost GOLF CENTRUM je oprávněna odmítnout návrh na uzavření smlouvy i bez uvedení důvodu/nečinností, tj. jestliže nereaguje na objednávku do 7 dní ode dne její doručení.

4.7. Kupní smlouva je uzavřená okamžikem, kdy přijetí návrhu na uzavření smlouvy nabývá účinnost, teda okamžikem jeho doručení objednavateli. Předmětem uzavřené Kupní smlouvy je závazek GOLF CENTRUM dodat objednavateli zboží do určeného místa dodání a závazek objednavatele zboží v místě dodání v dohodnutém čase převzít a zaplatit za něj kupní cenu a přepravné.

4.8. Jakákoliv změna objednávky po uzavření Kupní smlouvy je návrhem na změnu obsahu Kupní smlouvy a je možná jen po vzájemné dohodě objednavatele a společnosti GOLF CENTRUM. Návrh na změnu obsahu Kupní smlouvy není společnost GOLF CENTRUM povinna přijat.

4.9. Kupující má právo stornovat objednávku písemně emailem na adresu eshop@supergolf.cz v případě, jestliže kupní cena zboží ještě nebyla uhrazena.

4.10. Kupující má právo stornovat objednávku písemně emailem na adresu eshop@supergolf.cz, i když už byla kupujícím kupní cena zboží uhrazena, avšak ještě před obdržením potvrzení o expedici zboží, případně dodáním zboží přepravní společností. V takovém případě má prodávající nárok na náhradu nákladů spojených s přepravou, manipulací a vrácením zboží do skladu prodávajícího, které bude muset uhradit přepravní společnosti.

4.11. Jestliže prodávající nesplní smlouvu, protože objednané zboží nemůže dodat, je povinný o tomto bezodkladně informovat spotřebitele a do 14 dní mu vrátit cenu zaplacenou za zboží nebo záloha, jestliže se prodávající a kupující nedohodnou na náhradním plnění. Při náhradním plnění je prodávající povinný kupujícímu dodat zboží ve stejné kvalitě a ceně.


Článek V. – Kupní cena a Platební podmínky
5.1. Kupní cena za objednané zboží je uvedená v nabídce zboží na Eshopu GC, v objednávce, jako i v potvrzení objednávky, která je zasílána objednavateli elektronicky. Kupní cena vždy zahrnuje i DPH a je uvedená v měně Euro.

5.2 Kupní cena zboží nezahrnuje náklady na přepravu zboží ze skladu GOLF CENTRUM do místa dodání, které budou objednavateli účtované zvlášť podle jeho výběru způsobu přepravy zboží do místa dodání.

5.3. Po uzavření Kupní smlouvy se objednavatel zavazuje zaplatit kupní cenu společnosti GOLF CENTRUM, a to některým z následujících způsobů, mezi kterými je objednavatel oprávněný vybrat si při objednávání zboží:
a. platba platební kartou před dodaním zboží na účet společnosti GOLF CENTRUM
b. platba prostřednictvím online platebních nástrojů bank (aktuálně dostupnou formou internetbankingu) na účet společnosti GOLF CENTRUM
c. dobírka - platba v hotovosti kurýrovi („na dobírku“) při převzetí zboží
d. Platba převodem před dodaním zboží na účet společnosti GOLF CENTRUM


5.4. Závazek objednavatele zaplatit kupní cenu je splněný momentem připsání kupní ceny na bankovní účet společnosti GOLF CENTRUM.


Článek VI. – Přeprava a dodání zboží 
6.1. Zboží nabízené přes Eshop GC je aktuálně skladem. Pokud není potvrzení objednávky uvedeno jinak, prodávající se zavazuje po zaslání potvrzení objednávky dodat ho nejpozději do 15 pracovních dní.

6.2. Objednané zboží je doručováno standartní kurýrní společností.

6.3. Místem dodání je adresa, kterou objednavatel uvedl v objednávce jako místo dodání a společnost GOLF CENTRUM ji jako místo dodání potvrdila.

6.4. Přepravní společnost, uvedená v bodě 6.2. tohoto článku, deklaruje dodání zboží kupujícímu do 48 hodin od převzetí zboží od prodávajícího (expedice zboží společností GOLF CENTRUM), jako byly údaje pro doručení zboží zadané kupujícímu kompletní a správné. V případě, že kupující neuvede kompletní adresu nebo telefonický kontakt, přepravní společnost negarantuje doručení zásilky (resp. Vykonání prvního pokusu o doručení) následují pracovní den. Přepravní společnost si vyhrazuje právo uskutečnit pokus o doručení zásilky adresované fyzické osobě až po telefonickém kontaktu s příjemcem.

6.5. V ceně poštovného jsou zahrnuty maximálně dva pokusy na doručení. Jestliže přepravní společnost nedokáže doručit zásilku ani na druhý pokus z důvodu na straně kupujícího, zásilka bude vrácena prodávajícímu a prodávajícímu tak vzniká nárok na náhradu nákladů spojených s vrácením zboží do skladu prodávajícího, které bude muset uhradit přepravní společnosti. Náklady spojené s opětovným doručováním zboží kupujícímu hradí kupující.

6.6. Závazek společnosti GOLF CENTRUM dodat zboží je splněný odevzdáním objednaného zboží objednavateli nebo oprávněné osobě podle bodu 1.2. VOP v místě dodání. Objednavatel nebo oprávněná osoba spolu se zbožím převezme i účetní doklad, pokud se smluvní strany písemně dopředu nedohodnou jinak. Fakturační doklad převzatý objednavatelem nebo oprávněnou osobou může sloužit zároveň jako záruční list. Dodání a převzetí zboží je objednavatel (nebo oprávněná osoba) povinný písemně potvrdit dopravcovi na příslušném dokladu.

6.7. Závazek společnosti GOLF CENTRUM dodat zboží se považuje za splněný i v případě, pokud společnost GOLF CENTRUM byla připravena odevzdat zboží prostřednictvím přepravní společnosti objednavateli nebo oprávněné osobě v dohodnutém čase, resp. pokud mu v tomto čase a místě umožní převzetí zboží a objednavatel nebo oprávněná osoba si zboží nepřevzali z jiných důvodů, jako jsou důvody na straně společnosti GOLF CENTRUM.

6.8. V případě, jestliže si objednavatel nebo oprávněná osoba zboží nepřevezme a následně zboží bude vráceno společnosti GOLF CENTRUM, je společnost GOLF CENTRUM oprávněna odstoupit od kupní smlouvy a od objednavatele požadovat náhradu nákladů na přepravu a balné související s neúspěšným dodáním zboží.


Článek VII. – Zodpovědnost za vady
7.1. Společnost GOLF CENTRUM zodpovídá za vady, které má zboží při jeho převzetí objednavatelem a taktéž za vady, které se vyskytnou po převzetí zboží v záruční době (záruka). Záruční doba je 24 měsíců.

7.2. Kupující uplatňuje reklamaci prodávajícího tak, že reklamované zboží zašle na určenou adresu prodávajícího na vlastní náklady, pokud je to možné, tak v originálním balení zboží. Reklamované zboží musí být čisté a suché. Adresa určená pro zaslání reklamovaného zboží je:
GOLF CENTRUM, s.r.o.
Reklamačné oddelenie Eshop
Vienna Gate Galéria, Kopčianska ul.8-10
85101 Bratislava-Petržalka, Slovenská republika
Jestliže je reklamované zboží posláno poštou, resp. jiným přepravcem, do balíku je kupující povinný vložit kopii daňového dokladu o koupi reklamovaného zboží případně záruční list (hlavně u obuvi), kopii dokladu o doručení od přepravní služby a kompletně vyplněný „Reklamační formulář“,  který je přístupný na Eshopu GC v části „Reklamace zboží“. Zboží nesmí být zasláno kupujícím na dobírku, jelikož prodávající takové zboží určené na reklamaci nepřevezme.

7.3. Podrobnosti o právech objednavatele vyplývající ze zodpovědnosti za vady a postup při reklamaci zboží upravuje Reklamační řád, který tvoří součást těchto VOP.

7.4. GOLF CENTRUM nezodpovídá za nemožnost realizace dodání zboží způsobenou uvedením nesprávných údajů v elektronickém objednávkovém formuláři.


Článek VIII. – Odstoupení od smlouvy
8.1. Objednavatel je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím Eshopu GC i bez udání důvodu do 14 pracovních dní ode dne převzetí zboží. Včasně odstoupení podle tohoto bodu je platné dnem, kdy je odstoupení doručené společnosti GOLF CENTRUM. Odstoupení od smlouvy musí být písemné, jinak je neplatné. Spotřebitel je povinný adresovat odstoupení od smlouvy písemně prostřednictvím formuláře "Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy", který je dostupný na www.supergolf.cz v části „Odstoupení od kupní smlouvy“, emailem na adresu eshop@supergolf.cz nebo poštou na určenou adresu:
GOLF CENTRUM, s.r.o.
Eshop GOLF CENTRUM
Vienna Gate Galéria, Kopčianska ul.8-10
85101 Bratislava-Petržalka, Slovenská republika

8.2. Odstoupením od smlouvy se smlouva od začátku ruší. Pokud spotřebitel takto odstoupí od smlouvy, je povinný vrátit zboží na vlastní náklady na určenou adresu uvedenou v bodě 8.1. tohoto článku nejpozději do 14 dní ode dne odstoupení od smlouvy, v originálním balení, s původními visačkami, nepoužívaný, bez zápachu a v celku. Zboží nesmí být zasláno kupujícím, resp. spotřebitelem na dobírku, jelikož prodávající takové zboží určené na vrácení nepřevezme.

8.3. Prodávající se zavazuje převzít zboží, pokud byl zaslaný kupujícímu v souladu s podmínkami podle bodu 8.2. tohoto článku a vrátit spotřebiteli zaplacenou kupní cenu nebo zálohu za vrácené zboží do 14 dní od převzetí zboží, a to na číslo účtu, který kupující uvedl ve formuláři určeném na vrácení zboží. Kupující nese náklady na vrácení zboží v případě, že výrobek plně zodpovídal kvalitativním požadavkům a nebyl vadný.

8.4. Odstoupení od smlouvy ze strany objednavatele se nedotýká nároků společnosti GOLF CENTRUM na náhradu škody způsobené na zboží a jeho obalu, ani nároku na náhradu nákladů GOLF CENTRUM vynaložených v souvislosti s marným pokusem o dodání zboží objednavateli.

8.5. Nároky vůči objednavateli je společnost GOLF CENTRUM oprávněna uspokojit z peněžních prostředků zaplacených objednavatelem a vrátit mu peněžní částku sníženou o sumu zodpovídající jejím finančním nárokům vůči objednavateli.

8.6. Společnost GOLF CENTRUM je oprávněna odstoupit od Kupní smlouvy hlavně z následujících důvodů:

a. pokud objednavatel nebo oprávněná osoba nepřevezme objednané zboží od kurýra v dohodnutém termínu z jiných důvodů, než jsou důvody na straně společnosti GOLF CENTRUM,

b. pokud i přes veškeré úsilí společnosti GOLF CENTRUM, které je možné od ní rozumně požadovat, není společnost GOLF CENTRUM schopna dodat zboží, hlavně z důvodu, že zboží bylo vyprodáno, už se nevyrábí nebo nedodává a není v možnostech GOLF CENTRUM jinak ho získat,
c. pokud se výrazným způsobem změnila cena, za kterou společnost GOLF CENTRUM zboží nakupuje.

8.7. Odstoupení od smlouvy je platné dnem, kdy je odstoupení doručené druhé straně. Pro písemné odstoupení postačuje doručení odstoupení ve formě emailové zprávy na adresu elektronické pošty objednavatele uvedenou v objednávce a společnosti GOLF CENTRUM uvedenou v potvrzení přijetí objednávky.

Článek IX. - Ochrana osobních údajů kupujícího
9.1. Prodávající oznamuje, že za účelem vyřízení vaší registrace nebo objednávky potřebujeme informace o vašich osobních údajích. Tyto informace zpracováváme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (všeobecné nařízení o ochraně údajů) a zákonem č. 18/2018 Z.z, o ochraně osobních údajů o změně a doplnění některých zákonů.
Ochrana osobních údajů je pro nás velmi důležitá a chceme být otevření a transparentní, pokud jde o naše zpracování vašich osobních údajů. Podrobnosti jsou zveřejněny v dokumentu Prohlášení o ochraně osobních údajů v části „Zásady ochrany osobních údajů“.


Článek X.    ŘEŠENÍ SPORŮ SE SPOTŘEBITELI
10.1.    Nejsme ve vztahu ke kupujícím vázáni žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.
10.2.    Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťujeme prostřednictvím elektronické adresy eshop@supergolf.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zašleme na elektronickou adresu kupujícího.
10.3.    K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.
10.4.    Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 

Článek XI.– Závěrečné ustanovení
11.1. Tyto VOP nabývají účinností dnem 01.1.2023.
11.2. Jakékoliv změny těchto VOP nabývají účinnost dnem následujícím po dni jejich zveřejnění na internetové stránce www.supergolf.cz.
11.3. V případě převodu práv a povinností společnosti GOLF CENTRUM vyplývajících z internetového obchodu Eshop GC na jinou osobu (fyzickou a/nebo právnickou), předchází všechny práva a povinnosti společnosti GOLF CENTRUM na nabyvatele včetně povinností vyplývajících z případných vad zboží a taktéž povinností vyplývajících z právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů objednavatele a oprávněných osob.

11.4. Právní vztahy založené kupní smlouvou se budou řídit ustanovením kupní smlouvy (tj. obsahem objednávky a potvrzení objednávky a expedice objednávky), ustanoveními těchto VVOP, příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, přičemž ustanovení kupní smlouvy mají přednost před dispozitivními ustanoveními všeobecně závazných právních předpisů.

11.5. V případě, že jakékoliv ustanovení těchto VOP je, nebo se stane neplatným, neúčinným a/ nebo nevykonatelným, není tím dotknutá platnost, účinnost a/ nebo vykonavatelnost ostatních ustanovení těchto VOP, pokud to nevylučuje ve smyslu příslušných právních předpisů samotná povaha takového ustanovení. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu po tom, jakmile zjistí, že některé z ustanovení kupní smlouvy nebo těchto VOP je neplatné, neúčinné a /nebo nevykonatelné, nahradit dotknuté ustanovení novým platným ustanovením, kterého obsah bude v co největší míře plnit účel původního ustanovení.


11.6.  Pokud náš a váš právní vztah obsahuje mezinárodní prvek (tedy například budeme zasílat zboží mimo území Slovenské republiky), bude se vztah vždy řídit právem Slovenské republiky. Pokud jste však spotřebitelé, nejsou tímto ujednáním dotčena Vaše práva plynoucí z právních předpisů.
11.7.    Veškerou písemnou korespondenci si s Vámi budeme doručovat elektronickou poštou. Naše e-mailová adresa je eshop@supergolf.cz. My budeme doručovat korespondenci na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě, v Uživatelském účtu nebo přes kterou jste nás kontaktovali.


GOLF CENTRUM, s.r.o
 

Kontakty
Doprava a platba
Vrácení zboží
Poradna
Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky supergolf.cz

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (déle v textu jen VOP) jsou vydávané společností GOLF CENTRUM, s.r.o. pro prodejní kanál Eshop a upravují práva a povinnosti objednavatele a společnosti GOLF CENTRUM, s.r.o. pro kupní smlouvy uzavírané na dálku prostřednictvím Eshop-u umístněného na internetové stránce www.supergolf.cz.

Identifikace prodávajícího

GOLF CENTRUM s.r.o.
Pajštúnska1, 851 02 Bratislava
IČO: 36258873
Společnost je zapsána v Obchodním registru Okresního soudu Bratislava I., odd. Sro, vl. č. 167013/B

Emailová adresa: eshop@supergolf.cz
Telefonní číslo: 00421-2-32602401

UPOZORNĚNÍ: adresa sídla společnosti neslouží na vrácení zboží


Orgán dozoru:

Slovenská obchodní inspekce (SOI)
Inspektorát SOI pro Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
odbor technické kontroly výrobků a ochrany spotřebitele a právní odbor
tel. č.: 02/ 58272 172, 02/58272 104 fax č.: 02/ 58272 170

http://www.soi.sk
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi


Státní veterinární a potravinová správa Slovenské republiky
Botanická 17, 842 13 Bratislava
tel. č. 02/ 602 57 212
http://www.svssr.sk/

Článek I. - Definice pojmů
Pojmy definované v článku 1 mají pro účely těchto VOP následovný význam:

1.1 Eshop supergolf.cz je prostor na internetu, ve kterém prodávající nabízí na prodej zboží nebo poskytuje služby a představuje soubor internetových stránek a aplikací elektronického obchodu na doméně www.supergolf.cz (déle jen „Eshop GC“).

1.2. Objednavatelem je fyzická osoba způsobilá na právní úkony nebo právnická osoba, která projevila zájem nakupovat zboží přes Eshop GC a uzavřít s GOLF CENTRUM, s.r.o. kupní smlouvu ohledně zboží nabízeného přes Eshop GC, a která za tím účelem řádně vyplnila a přes Eshop GC odeslala závaznou elektronickou objednávku a doručila ji společnosti GOLF CENTRUM, s.r.o. Za objednavatele, právnickou osobu, koná její statuární orgán nebo jiný pověřený zástupce.
Oprávněnou osobou je osoba, odlišná od objednavatele, uvedená v závazné objednávce jako osoba, které má být objednané zboží doručeno.
Kupujícím se v tomto textu rozumí fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje zboží nebo využívá služby nebo hodlá vykonat nákup zboží nebo využívat služby.
Spotřebitelem se v tomto textu rozumí fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje zboží nebo využívá služby za jiným účelem než podnikání nebo taková fyzická osoba nebo právnická osoba, která hodlá vykonat nákup zboží nebo využívat služby.

1.3. Prodávajícím se v tomto textu rozumí obchodní společnost GOLF CENTRUM, s.r.o., IČO 36258873, se sídlem Pajštúnska 1, 851 02 Bratislava, registrovaná v obchodním registru Okresního soudu Bratislava, oddíl: Sro, vložka číslo: 167013/B, se kterou bude objednavatel, kupující nebo spotřebitel uzavírat kupní smlouvu na dálku (dále jen „společnost GOLF CENTRUM“, nebo „GOLF CENTRUM“).

1.4. Objednávkový formulář je elektronický formulář obsahující osobní údaje objednávatele/kupujícího/spotřebitele, příp. oprávněné osoby, označení objednaného zboží, kupní cenu objednaného zboží včetně DPH, místo dodání, způsob doručení (přepravy) zboží, cenu za doručení (přepravu) zboží do místa dodání, případně další podmínky.

1.5. Obchodními podmínkami jsou tyto smluvní dojednání, kterými se upravují určité náležitosti při uzavírání kupních smluv na dálku mezi kupujícím, resp. spotřebitelem a prodávajícím. 

1.6. Zbožím se rozumí výrobky jako předměty koupi a prodeje, které jsou nabízeny v Eshopu GC dodavatelem na prodej. Zboží jsou hlavně sportovní obuv, sportovní oblečení a sportovní doplňky a potřeby. 

1.7. Službou se v tomto textu rozumí činnost nebo výkon, které jsou kupujícímu, resp. spotřebiteli nabízeny úplatně nebo bezplatně ze strany prodávajícího. 

1.8. Aktuální nabídka zboží nebo služeb je nabídka zboží a služeb zveřejněná na internetové stránce www.supergolf.cz, která obsahuje hlavně textové označení zboží (např. název, velikost, barva atd.) a informaci o aktuální ceně. Změny aktuální nabídky zboží (včetně cenových změn) jsou platné od momentu jejich zveřejnění na internetové stránce www.supergolf.cz. Na kupní smlouvě uzavřené před příslušnou změnou aktuální nabídky zboží se tato změna nevztahuje.

1.9. Registrace je vyplnění elektronického formuláře obsahujícího pole pro vyplnění údajů o objednavateli/spotřebiteli nebo kupujícím, resp. oprávněné osobě, včetně osobních údajů. Údaje označené hvězdičkou jsou povinné údaje, jejichž vyplnění je nutné pro úspěšnou registraci objednavatele. Registrace není nevyhnutnou podmínkou využívání Eshopu GC, avšak mohou se s ní pojit určité výhody. Vytvořením osobního účtu v Eshopu GC prostřednictvím registrace získáte možnost projít platebním procesům rychleji, upravovat dodací adresy, prohlédnout si a sledovat svoje objednávky a jiné (bonusy, slevy, pravidelné informace o slevách, akcích a novinkách apod.).

1.10. Hostem je objednavatel, který se rozhodne neregistrovat na Eshopu GC, ale pouze poskytne nevyhnutné údaje o objednavateli/spotřebiteli, kupujícím resp. oprávněné osobě, včetně osobních údajů, potřebné pro zpracování a doručení objednaného zboží. Údaje označeného hvězdičkou jsou povinné údaje, jejichž vyplnění je nevyhnutné pro úspěšnou realizaci objednávky. 

Článek II. - Všeobecné informace
2.1. Nakupovat zboží prostřednictvím Eshopu GC může objednavatel, kupující, spotřebitel resp. oprávněná osoba pouze po zaregistrování na internetové stránce www.golfcentrum.store nebo zadání svých údajů k vyřízení objednávky jako host (údaje označené hvězdičkou jsou povinné údaje, kterých vyplněná je nevyhnutné pro vyřízení objednávky prostřednictvím Eshopu GC) a dodržení těchto obchodních podmínek, které se objednáním zboží objednavatelem, kupujícím, spotřebitelem resp. oprávněnou osobou stávají součástí kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím spojení elektronických zařízení elektronickou komunikační sítí.

2.2. Smlouva se uzavírá ve slovenském jazyce, nebude uložená u prodávajícího a kupujícímu, resp. spotřebiteli nebude dostupná.

2.3. Prodávající neúčtuje kupujícímu, resp. spotřebiteli žádnou cenu za použití prostředků elektronické komunikace na dálku.


Článek III. - Informace o procesu objednávání
3.1. Kupující je oprávněný objednat si jakékoliv zboží v Eshopu GC, u kterého je umístněné tlačítko „Přidat do košíku“ přes Objednávkový formulář.

3.2. Pro uzavření smlouvy je potřebná registrace kupujícího v systému Eshop GC nebo zadání povinných údajů k vyřízení objednávky jako host. Podrobné informace a přesný postup registrace najde kupující v sekci „Přihlásit“.

3.3. Po registraci zákazníka jsou všechny jeho údaje uchovány v systému Eshop GC a zabezpečené proti zneužití. Po opakovaném přihlášení má zákazník kdykoliv možnost aktualizovat nebo opravit údaje v sekci „Můj účet“.
3.4. Zlevněné zboží bude viditelně označeno. V případě bonusu jsou pravidla pro jejich uplatnění podrobně uvedené u produktu, resp. u popisu akce a číslo zlevněného kupónu musí být zadané zboží ještě před potvrzením objednávky, případně do políčka Poznámka.

3.5. Daňový doklad, resp. doklad o koupi zboží případně i záruční list a pokyny pro údržbu zboží budou přiloženy v originálním balení zboží a doručené nejpozději spolu se zbožím. Pokyny pro údržbu zboží jsou uvedeny i na Eshopu GC v části „Ošetřování“.

3.6. Kupující bude informovaný předběžně o stavu jeho objednávky emailem, který zadal při registraci.

Článek IV. – Potvrzení objednávky objednavatelem a uzavírání kupních smluv
4.1. K uzavření kupní smlouvy, na základě které společnost GOLF CENTRUM, s.r.o. dodá objednavateli objednané zboží (dále jen „Kupní smlouva“) dochází na základě návrhu na uzavření kupní smlouvy, kterým je závazná elektronická objednávka objednavatele podle článku 3.VOP a přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany společnosti GOLF CENTRUM, která se uskutečňuje prostřednictvím zaslání potvrzení objednávky, resp. potvrzení o expedici zboží ze strany společnosti GOLF CENTRUM formou e-mailové zprávy na adresu elektronické pošty objednavatele uvedenou v elektronické objednávce.

4.2. Návrhem na uzavření smlouvy (objednávkou) je elektronická objednávka objednavatele podle bodu 1.4. VOP adresována společnosti GOLF CENTRUM. Objednávku je možné uskutečnit hlavně vyplněním objednávkového formuláře na internetové stránce www.supergolf.cz a jeho odesláním přes Eshop GC. Následně objednavatel obdrží na emailovou adresu uvedenou v objednávkovém formuláři potvrzení obdržení objednávky přes Eshop GC, které není ještě závazné a neznamená přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy.

4.3. Objednávka obsahuje taktéž:
a. prohlášení potvrzující, že se objednavatel seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, které jsou neoddělitelnou součástí Kupení smlouvy a v celém rozsahu a bez jakýchkoliv výhrad souhlasí s těmito podmínkami,
b. prohlášení o tom, že byl ponaučený o možnosti odstoupit od kupní smlouvy,
c. udělení souhlasu s použitím svých osobních údajů v souladu se zásadami a požadavky NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a se zákonem č. 18/2018 Z. z. o ochraně osobních údajů pro interní účely společnosti GOLF CENTRUM,
d. prohlášení, že všechny ním uvedené údaje jsou pravdivé.

4.4. Návrh na uzavření smlouvy zaniká:
a. odmítnutím návrhu objednavatele ze strany GOLF CENTRUM,
b. marným uplynutím 7 denní lhůty na přijetí návrhu.

4.5. Přijetí návrhu na uzavření smlouvy je včasné písemné prohlášení společnosti GOLF CENTRUM sepsané ve formě emailové zprávy adresované objednavateli, ve kterém společnost GOLF CENTRUM potvrzuje formou potvrzení přijaté objednávky, resp. potvrzení o expedici, že návrh objednavatele na uzavření smlouvy přijímá. Včasné přijetí návrhu nabírá účinnost okamžikem doručení přijetí návrhu objednavateli na emailovou adresu uvedenou v objednávkovém formuláři. Mlčení nebo nečinnost společnosti GOLF CENTRUM nemají za následek přijetí návrhu. Potvrzení objednávky resp. potvrzení o expedici zboží obsahuje:
a) identifikaci dodavatele,
b) identifikaci spotřebitele,
c) jedinečné identifikační číslo objednávky a zásilky,
d) název zboží, jeho objednané množství, jednotkovou cenu zboží, celkovou cenu zboží,
e) způsob dopravy a platby, které si spotřebitel vybral,
f) cenu dopravy/doručení (včetně uvedení typu) a dalších účtovaných poplatků,
g) celkovou cenu objednávky, kterou spotřebitel zaplatí,
h) informace o dodací lhůtě, ve které bude zboží připravené k přepravě nebo k odeslání.

4.6. Objednavatel nemá nárok na uzavření Kupní smlouvy. Společnost GOLF CENTRUM je oprávněna odmítnout návrh na uzavření smlouvy i bez uvedení důvodu/nečinností, tj. jestliže nereaguje na objednávku do 7 dní ode dne její doručení.

4.7. Kupní smlouva je uzavřená okamžikem, kdy přijetí návrhu na uzavření smlouvy nabývá účinnost, teda okamžikem jeho doručení objednavateli. Předmětem uzavřené Kupní smlouvy je závazek GOLF CENTRUM dodat objednavateli zboží do určeného místa dodání a závazek objednavatele zboží v místě dodání v dohodnutém čase převzít a zaplatit za něj kupní cenu a přepravné.

4.8. Jakákoliv změna objednávky po uzavření Kupní smlouvy je návrhem na změnu obsahu Kupní smlouvy a je možná jen po vzájemné dohodě objednavatele a společnosti GOLF CENTRUM. Návrh na změnu obsahu Kupní smlouvy není společnost GOLF CENTRUM povinna přijat.

4.9. Kupující má právo stornovat objednávku písemně emailem na adresu eshop@supergolf.cz v případě, jestliže kupní cena zboží ještě nebyla uhrazena.

4.10. Kupující má právo stornovat objednávku písemně emailem na adresu eshop@supergolf.cz, i když už byla kupujícím kupní cena zboží uhrazena, avšak ještě před obdržením potvrzení o expedici zboží, případně dodáním zboží přepravní společností. V takovém případě má prodávající nárok na náhradu nákladů spojených s přepravou, manipulací a vrácením zboží do skladu prodávajícího, které bude muset uhradit přepravní společnosti.

4.11. Jestliže prodávající nesplní smlouvu, protože objednané zboží nemůže dodat, je povinný o tomto bezodkladně informovat spotřebitele a do 14 dní mu vrátit cenu zaplacenou za zboží nebo záloha, jestliže se prodávající a kupující nedohodnou na náhradním plnění. Při náhradním plnění je prodávající povinný kupujícímu dodat zboží ve stejné kvalitě a ceně.


Článek V. – Kupní cena a Platební podmínky
5.1. Kupní cena za objednané zboží je uvedená v nabídce zboží na Eshopu GC, v objednávce, jako i v potvrzení objednávky, která je zasílána objednavateli elektronicky. Kupní cena vždy zahrnuje i DPH a je uvedená v měně Euro.

5.2 Kupní cena zboží nezahrnuje náklady na přepravu zboží ze skladu GOLF CENTRUM do místa dodání, které budou objednavateli účtované zvlášť podle jeho výběru způsobu přepravy zboží do místa dodání.

5.3. Po uzavření Kupní smlouvy se objednavatel zavazuje zaplatit kupní cenu společnosti GOLF CENTRUM, a to některým z následujících způsobů, mezi kterými je objednavatel oprávněný vybrat si při objednávání zboží:
a. platba platební kartou před dodaním zboží na účet společnosti GOLF CENTRUM
b. platba prostřednictvím online platebních nástrojů bank (aktuálně dostupnou formou internetbankingu) na účet společnosti GOLF CENTRUM
c. dobírka - platba v hotovosti kurýrovi („na dobírku“) při převzetí zboží
d. Platba převodem před dodaním zboží na účet společnosti GOLF CENTRUM


5.4. Závazek objednavatele zaplatit kupní cenu je splněný momentem připsání kupní ceny na bankovní účet společnosti GOLF CENTRUM.


Článek VI. – Přeprava a dodání zboží 
6.1. Zboží nabízené přes Eshop GC je aktuálně skladem. Pokud není potvrzení objednávky uvedeno jinak, prodávající se zavazuje po zaslání potvrzení objednávky dodat ho nejpozději do 15 pracovních dní.

6.2. Objednané zboží je doručováno standartní kurýrní společností.

6.3. Místem dodání je adresa, kterou objednavatel uvedl v objednávce jako místo dodání a společnost GOLF CENTRUM ji jako místo dodání potvrdila.

6.4. Přepravní společnost, uvedená v bodě 6.2. tohoto článku, deklaruje dodání zboží kupujícímu do 48 hodin od převzetí zboží od prodávajícího (expedice zboží společností GOLF CENTRUM), jako byly údaje pro doručení zboží zadané kupujícímu kompletní a správné. V případě, že kupující neuvede kompletní adresu nebo telefonický kontakt, přepravní společnost negarantuje doručení zásilky (resp. Vykonání prvního pokusu o doručení) následují pracovní den. Přepravní společnost si vyhrazuje právo uskutečnit pokus o doručení zásilky adresované fyzické osobě až po telefonickém kontaktu s příjemcem.

6.5. V ceně poštovného jsou zahrnuty maximálně dva pokusy na doručení. Jestliže přepravní společnost nedokáže doručit zásilku ani na druhý pokus z důvodu na straně kupujícího, zásilka bude vrácena prodávajícímu a prodávajícímu tak vzniká nárok na náhradu nákladů spojených s vrácením zboží do skladu prodávajícího, které bude muset uhradit přepravní společnosti. Náklady spojené s opětovným doručováním zboží kupujícímu hradí kupující.

6.6. Závazek společnosti GOLF CENTRUM dodat zboží je splněný odevzdáním objednaného zboží objednavateli nebo oprávněné osobě podle bodu 1.2. VOP v místě dodání. Objednavatel nebo oprávněná osoba spolu se zbožím převezme i účetní doklad, pokud se smluvní strany písemně dopředu nedohodnou jinak. Fakturační doklad převzatý objednavatelem nebo oprávněnou osobou může sloužit zároveň jako záruční list. Dodání a převzetí zboží je objednavatel (nebo oprávněná osoba) povinný písemně potvrdit dopravcovi na příslušném dokladu.

6.7. Závazek společnosti GOLF CENTRUM dodat zboží se považuje za splněný i v případě, pokud společnost GOLF CENTRUM byla připravena odevzdat zboží prostřednictvím přepravní společnosti objednavateli nebo oprávněné osobě v dohodnutém čase, resp. pokud mu v tomto čase a místě umožní převzetí zboží a objednavatel nebo oprávněná osoba si zboží nepřevzali z jiných důvodů, jako jsou důvody na straně společnosti GOLF CENTRUM.

6.8. V případě, jestliže si objednavatel nebo oprávněná osoba zboží nepřevezme a následně zboží bude vráceno společnosti GOLF CENTRUM, je společnost GOLF CENTRUM oprávněna odstoupit od kupní smlouvy a od objednavatele požadovat náhradu nákladů na přepravu a balné související s neúspěšným dodáním zboží.


Článek VII. – Zodpovědnost za vady
7.1. Společnost GOLF CENTRUM zodpovídá za vady, které má zboží při jeho převzetí objednavatelem a taktéž za vady, které se vyskytnou po převzetí zboží v záruční době (záruka). Záruční doba je 24 měsíců.

7.2. Kupující uplatňuje reklamaci prodávajícího tak, že reklamované zboží zašle na určenou adresu prodávajícího na vlastní náklady, pokud je to možné, tak v originálním balení zboží. Reklamované zboží musí být čisté a suché. Adresa určená pro zaslání reklamovaného zboží je:
GOLF CENTRUM, s.r.o.
Reklamačné oddelenie Eshop
Vienna Gate Galéria, Kopčianska ul.8-10
85101 Bratislava-Petržalka, Slovenská republika
Jestliže je reklamované zboží posláno poštou, resp. jiným přepravcem, do balíku je kupující povinný vložit kopii daňového dokladu o koupi reklamovaného zboží případně záruční list (hlavně u obuvi), kopii dokladu o doručení od přepravní služby a kompletně vyplněný „Reklamační formulář“,  který je přístupný na Eshopu GC v části „Reklamace zboží“. Zboží nesmí být zasláno kupujícím na dobírku, jelikož prodávající takové zboží určené na reklamaci nepřevezme.

7.3. Podrobnosti o právech objednavatele vyplývající ze zodpovědnosti za vady a postup při reklamaci zboží upravuje Reklamační řád, který tvoří součást těchto VOP.

7.4. GOLF CENTRUM nezodpovídá za nemožnost realizace dodání zboží způsobenou uvedením nesprávných údajů v elektronickém objednávkovém formuláři.


Článek VIII. – Odstoupení od smlouvy
8.1. Objednavatel je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím Eshopu GC i bez udání důvodu do 14 pracovních dní ode dne převzetí zboží. Včasně odstoupení podle tohoto bodu je platné dnem, kdy je odstoupení doručené společnosti GOLF CENTRUM. Odstoupení od smlouvy musí být písemné, jinak je neplatné. Spotřebitel je povinný adresovat odstoupení od smlouvy písemně prostřednictvím formuláře "Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy", který je dostupný na www.supergolf.cz v části „Odstoupení od kupní smlouvy“, emailem na adresu eshop@supergolf.cz nebo poštou na určenou adresu:
GOLF CENTRUM, s.r.o.
Eshop GOLF CENTRUM
Vienna Gate Galéria, Kopčianska ul.8-10
85101 Bratislava-Petržalka, Slovenská republika

8.2. Odstoupením od smlouvy se smlouva od začátku ruší. Pokud spotřebitel takto odstoupí od smlouvy, je povinný vrátit zboží na vlastní náklady na určenou adresu uvedenou v bodě 8.1. tohoto článku nejpozději do 14 dní ode dne odstoupení od smlouvy, v originálním balení, s původními visačkami, nepoužívaný, bez zápachu a v celku. Zboží nesmí být zasláno kupujícím, resp. spotřebitelem na dobírku, jelikož prodávající takové zboží určené na vrácení nepřevezme.

8.3. Prodávající se zavazuje převzít zboží, pokud byl zaslaný kupujícímu v souladu s podmínkami podle bodu 8.2. tohoto článku a vrátit spotřebiteli zaplacenou kupní cenu nebo zálohu za vrácené zboží do 14 dní od převzetí zboží, a to na číslo účtu, který kupující uvedl ve formuláři určeném na vrácení zboží. Kupující nese náklady na vrácení zboží v případě, že výrobek plně zodpovídal kvalitativním požadavkům a nebyl vadný.

8.4. Odstoupení od smlouvy ze strany objednavatele se nedotýká nároků společnosti GOLF CENTRUM na náhradu škody způsobené na zboží a jeho obalu, ani nároku na náhradu nákladů GOLF CENTRUM vynaložených v souvislosti s marným pokusem o dodání zboží objednavateli.

8.5. Nároky vůči objednavateli je společnost GOLF CENTRUM oprávněna uspokojit z peněžních prostředků zaplacených objednavatelem a vrátit mu peněžní částku sníženou o sumu zodpovídající jejím finančním nárokům vůči objednavateli.

8.6. Společnost GOLF CENTRUM je oprávněna odstoupit od Kupní smlouvy hlavně z následujících důvodů:

a. pokud objednavatel nebo oprávněná osoba nepřevezme objednané zboží od kurýra v dohodnutém termínu z jiných důvodů, než jsou důvody na straně společnosti GOLF CENTRUM,

b. pokud i přes veškeré úsilí společnosti GOLF CENTRUM, které je možné od ní rozumně požadovat, není společnost GOLF CENTRUM schopna dodat zboží, hlavně z důvodu, že zboží bylo vyprodáno, už se nevyrábí nebo nedodává a není v možnostech GOLF CENTRUM jinak ho získat,
c. pokud se výrazným způsobem změnila cena, za kterou společnost GOLF CENTRUM zboží nakupuje.

8.7. Odstoupení od smlouvy je platné dnem, kdy je odstoupení doručené druhé straně. Pro písemné odstoupení postačuje doručení odstoupení ve formě emailové zprávy na adresu elektronické pošty objednavatele uvedenou v objednávce a společnosti GOLF CENTRUM uvedenou v potvrzení přijetí objednávky.

Článek IX. - Ochrana osobních údajů kupujícího
9.1. Prodávající oznamuje, že za účelem vyřízení vaší registrace nebo objednávky potřebujeme informace o vašich osobních údajích. Tyto informace zpracováváme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (všeobecné nařízení o ochraně údajů) a zákonem č. 18/2018 Z.z, o ochraně osobních údajů o změně a doplnění některých zákonů.
Ochrana osobních údajů je pro nás velmi důležitá a chceme být otevření a transparentní, pokud jde o naše zpracování vašich osobních údajů. Podrobnosti jsou zveřejněny v dokumentu Prohlášení o ochraně osobních údajů v části „Zásady ochrany osobních údajů“.


Článek X.    ŘEŠENÍ SPORŮ SE SPOTŘEBITELI
10.1.    Nejsme ve vztahu ke kupujícím vázáni žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.
10.2.    Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťujeme prostřednictvím elektronické adresy eshop@supergolf.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zašleme na elektronickou adresu kupujícího.
10.3.    K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.
10.4.    Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 

Článek XI.– Závěrečné ustanovení
11.1. Tyto VOP nabývají účinností dnem 01.1.2023.
11.2. Jakékoliv změny těchto VOP nabývají účinnost dnem následujícím po dni jejich zveřejnění na internetové stránce www.supergolf.cz.
11.3. V případě převodu práv a povinností společnosti GOLF CENTRUM vyplývajících z internetového obchodu Eshop GC na jinou osobu (fyzickou a/nebo právnickou), předchází všechny práva a povinnosti společnosti GOLF CENTRUM na nabyvatele včetně povinností vyplývajících z případných vad zboží a taktéž povinností vyplývajících z právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů objednavatele a oprávněných osob.

11.4. Právní vztahy založené kupní smlouvou se budou řídit ustanovením kupní smlouvy (tj. obsahem objednávky a potvrzení objednávky a expedice objednávky), ustanoveními těchto VVOP, příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, přičemž ustanovení kupní smlouvy mají přednost před dispozitivními ustanoveními všeobecně závazných právních předpisů.

11.5. V případě, že jakékoliv ustanovení těchto VOP je, nebo se stane neplatným, neúčinným a/ nebo nevykonatelným, není tím dotknutá platnost, účinnost a/ nebo vykonavatelnost ostatních ustanovení těchto VOP, pokud to nevylučuje ve smyslu příslušných právních předpisů samotná povaha takového ustanovení. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu po tom, jakmile zjistí, že některé z ustanovení kupní smlouvy nebo těchto VOP je neplatné, neúčinné a /nebo nevykonatelné, nahradit dotknuté ustanovení novým platným ustanovením, kterého obsah bude v co největší míře plnit účel původního ustanovení.


11.6.  Pokud náš a váš právní vztah obsahuje mezinárodní prvek (tedy například budeme zasílat zboží mimo území Slovenské republiky), bude se vztah vždy řídit právem Slovenské republiky. Pokud jste však spotřebitelé, nejsou tímto ujednáním dotčena Vaše práva plynoucí z právních předpisů.
11.7.    Veškerou písemnou korespondenci si s Vámi budeme doručovat elektronickou poštou. Naše e-mailová adresa je eshop@supergolf.cz. My budeme doručovat korespondenci na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě, v Uživatelském účtu nebo přes kterou jste nás kontaktovali.


GOLF CENTRUM, s.r.o
 

Ochrana osobních údajů