Otvoriť menu
Logo
Otvoriť vyhľadávanieuser-icon

Přihlásit se

Prejsť na košík
0

900.99 EUR

Ochrana osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů společnosti GOLF CENTRUM s.r.o.

V souladu se zásadami a požadavky NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a se zákonem č. 18/2018 Z. z. o ochraně osobních údajů.

Vážení kupující,

za účelem vyřízení vaší registrace nebo objednávky potřebujeme informace o vašich osobních údajích. Tyto informace zpracováváme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (všeobecné nařízení o ochraně údajů) a zákonem č. 18/2018 Z.z., o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů. Ochrana osobních údajů je pro nás velmi důležitá a chceme být otevření a transparentní, pokud jde o naše zpracování vašich osobních údajů.

OBSAH
1. Kdo je provozovatel Vašich osobních údajů?
2. Jaké osobní údaje zpracováváme?
3. Pro jaké účely zpracováváme osobní údaje?
4. Zabezpečení údajů a uchovávání údajů
5. Jakým způsobem mohu odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů?
6. Jaká práva máte v souvislosti se zpracováváním Vašich osobních údajů?
7. Kde můžete práva uplatnit a je jejich uplatnění zpoplatněné?
8. Kdo může mít přístup k vašim osobním údajům?
9. Jaké jsou hlavní právní předpisy upravující problematiku osobních údajů?
10. Zásady používání souborů cookies
11. Kde nás můžete kontaktovat?


1. KDO JE PROVOZOVATELEM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?
Provozovatel:
Obchodní jméno: GOLF CENTRUM, s.r.o.
Společnost zapsána v OR OS Bratislava I., odd. Sro, vl. č. 167013/B
Sídlo: Pajštúnska1, 851 02 Bratislava
IČO: 36258873
DIČ: 2021792641
IČ DPH: SK2021792641
Zast.: Ing. Ľubica Holčíková, konatel


2. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME? 
2.1 Zpracováváme pouze takové osobní údaje, abychom Vám mohli poskytnout naše služby, jednotlivé produkty a zákaznickou podporu, abychom dodrželi naše zákonné povinnosti, a taktéž abychom chránili naše oprávněné zájmy. Shromažďujeme osobní údaje o osobách, které mají o naše služby zájem, nebo které nám dali souhlas, abychom je mohli s nabídkou produktů a služeb oslovovat.
2.2 Obecně můžete stránky společnosti GOLF CENTRUM, s.r.o. navštívit bez toho, abychom vás identifikovali nebo jste o sobě prozrazovali jakékoliv informace. Naše servery shromažďují IP adresy z technických důvodů, které vám umožňují připojit se na naše webové stránky a jejich optimální zobrazení.
2.3 Pokud od vás potřebujeme získat osobní údaje s určitým cílem, např. abychom vám poskytli určité informace, o které jste požádali nebo pokud máte zájem o zasílání informačních emailů o naší společnosti, vždy vás o tom nejdříve informujeme. To provádíme formou kontaktních formulářů na našich webových stránkách, které můžeme vyplnit. Není povinností poskytnout nám žádné doplňující informace, o které vás požádáme, které by nebyly potřebné nebo přiměřené, abychom vám mohli poskytnout požadované služby.

3. PRO JAKÉ ÚČELY ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE?

Dotyčná osoba

Shromažďované údaje

Účel shromažďování

Důvody shromažďování

Návštěvník naší webové stránky

jméno, e-mailová adresa

poskytování informací o našich propagačních nabídkách, novinkách, událostech, (newsletter-y a jiné publikace)

Váš předcházející souhlas zaškrtnutím příslušného políčka při poskytovaní vašich osobních údajů

Návštěvník naší webové stránky

jméno, adresa, telefon, e-mailová adresa

odpovídání na vaše otázky a zpracování vašich žádostí ve vztahu k vašim údajům

Dohodnutí smluvních podmínek na základě vaší žádosti před uzavřením smlouvy

Zákazník e-shopu

jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, údaje o zakoupeném zboží a údaje související s platbou za zboží

Nákup zboží prostřednictvím e-shopu, dodání zboží, vyřízení reklamací a řešení pojistných událostí

Výkon našich služeb na základě smlouvy uzavřené mezi vámi a námi

Prodej zboží mimo e-shop

jméno, detail objednávky

účely prodeje zboží mimo nabídku e-shopu

Výkon našich služeb na základě smlouvy uzavřené mezi vámi a námi

Zákazník kamenné prodejny

vizuálně identifikační údaje ve formě kamerového záznamu

ochrana majetku naší společnosti pomocí kamerového systému

oprávněný zájem chránit náš majetek

Člen věrnostního programu kamenných prodejen

jméno, telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa, historie objednávek

Registrace a evidence členů věrnostního programu, poskytování nabídek na míru, registrace do soutěží a další výhody související s věrnostním programem. Více na http://www.supergolf.cz/vernostni-program

Váš předcházející souhlas zaškrtnutím příslušného políčka při poskytovaní vašich osobních údajů

Účastník zákaznické soutěže

jméno, adresa, email, telefonní číslo

Evidence účastníků soutěže, kontaktování výherců a odevzdání výhry

Váš předcházející souhlas zaškrtnutím příslušného políčka při poskytovaní vašich osobních údajů

Účastník soutěže na Facebooku, Instagramu

jméno, telefonní číslo, adresu a fotografii

Realizace soutěží prostřednictvím Facebooku, Instagramu

výkon našich služeb na základě smlouvy uzavřené mezi vámi a námi (souhlas se zpracováním osobních údajů jste udělili společnosti Facebook/Instagram, přičemž tato společnost zpracovává osobní údaje v souladu s jejich politikou https://www.facebook.com/policy.php)

Obchodní partner/ Dodavatel

jméno, adresa, telefon, číslo fax-u, e-mailová adresa, daňové údaje, číslo účtu

pro smlouvu, objednávky, doručování, fakturaci, přidělení plateb za účelem poskytnutí požadovaných služeb

výkon našich služeb na základě smlouvy uzavřené mezi vámi a námi

Kontaktní osoba Obchodního partnera/Dodavatele

jméno, adresa, telefon, číslo fax-u, e-mailová adresa, pracovní zařízení

kontaktování Obchodního partnera/dodavatele na obchodní účely (přijetí objednávky, požadavek služby), udržování vztahu se zákazníky, poskytování aktualizací zákazníkům

poskytování našich služeb na základě smlouvy uzavřené mezi vaší společností a námi, váš předcházející souhlas s poskytováním aktualizací

Uchazeč o zaměstnání

jméno, adresa, telefon, e-mailová adresa, odborná kvalifikace, zkušenosti a vzdělání

výběr uchazečů, posouzení vaší žádosti a kontaktování prostřednictvím telefonu nebo e-mailu

oprávněný zájem ohodnotit vaši žádost před uzavřením pracovní smlouvy s vámi

3.1 Nemáte povinnost nám poskytovat jakékoliv osobní údaje, ale vaše osobní údaje jsou potřebné pro plnění smlouvy uzavřené s vámi nebo vaší společností. Jestliže nám tyto osobní údaje neposkytnete, nebudeme schopní dodat požadovanou službu tak, jako je výše uvedeno.

3.2 Pro všechny účely zpracování, na které jste udělili svůj souhlas, máte právo kdykoliv svůj souhlas odvolat bez jakéhokoliv nepříznivého vlivu na jakýkoliv obchodní nebo pracovní vztah a kontakt, který s námi můžete mít.

4. ZABEZPEČENÍ ÚDAJŮ A UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ
4.1 Na ochranu vašich údajů před neoprávněnými osobami a proti nezákonnému zpracování, nepředvídané ztrátě, zničení a poškození, a to v online i offline prostředí, používáme přísné fyzické, elektronické a organizační bezpečnostní opatření. Vaše údaje uchováme tak dlouho, jak dlouho je to potřebné pro daný účel shromažďování údajů a následně si ponecháváme vaše údaje tak dlouho, jako dlouho to vyžaduje zákon.

5. JAK MŮŽU ODVOLAT SOUHLAS SE ZPRACOVANÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ?
5.1 V případě, že jsme vás požádali o souhlas se zpracováním osobních údajů, které o vás uchováváme, můžete svůj souhlas kdykoliv odvolat bez toho, abyste ovlivnili zákonnost zpracování na základě souhlasu před jeho odvoláním. Pokud tak chcete udělat, prosím kontaktujte nás prostřednictvím kontaktního formuláře.

6. JAKÁ PRÁVA MÁTE V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁVÁNÍM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?
6.1 Jste oprávnění zjistit jaké osobní údaje o vás uchováváme, můžete požádat o vykonání potřebných změn tak, aby byly osobní údaje správné a aktuální nebo o vymazání osobních údajů, které o vás uchováváme. Můžete nás taktéž informovat, pokud chcete omezit zpracovávání údajů nebo namítat zpracovávání osobních údajů, které o vás uchováváme. Pokud tak chcete učinit, prosím kontaktujte nás prostřednictvím kontaktního formuláře. Máte taktéž právo poskytnout údaje, které o vás uchováváme jinému provozovatelovi podle vašeho výběru. Je potřebné upozornit vás, že na výkon těchto práv se vztahují určité výjimky, a proto jich nebudete moci uplatnit ve všech situacích. 
Máte právo podat stížnost na dozorný orgán na ochranu osobních údajů na lokální úrovni zasláním svojí žádosti na Úřad pro ochranu osobních údajů SR, kontakt najdete na https://dataprotection.gov.sk/uoou/.

7. KDE MŮŽETE PRÁVA UPLATNIT A JE JEJICH UPLATNĚNÍ ZPOPLATNĚNÉ?
7.1 Jednotlivé práva si můžete uplatnit vyplněním kontaktního formuláře nebo zasláním emailu na adresu eshop@supergolf.cz.
7.2 Všechny oznámení a vyjádření k Vámi uplatněným právům poskytujeme bezplatně. Pokud by však byla žádost zřetelně nedůvodná nebo nepřímá, hlavně proto, že by se opakovala, jsme oprávnění si účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací.

8. KDO MŮŽE MÍT PŘÍSTUP K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM?
8.1 K osobním údajům má přístup provozovatel, jeho zaměstnanci a mohou mít přístup taktéž i smluvní zprostředkovatelé, a to především poskytovatelé IT služeb, kurýrské a přepravní společnosti. Například může jít o externí společnosti zpracovávající naše systémy, či jiné služby zabezpečující řádný chod společnosti a zpracování osobních údajů. S uvedenými zprostředkovateli máme uzavřenou zprostředkovatelskou smlouvu o zpracování osobních údajů a taktéž jsou vázáni dodržováním striktních pravidel na ochranu osobních údajů, včetně dodržování mlčenlivosti tak, aby byl dodržený standard právní ochrany zodpovídající požadavkům platných právních předpisů ve Slovenské republice.

9. JAKÉ JSOU HLAVNÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY UPRAVUJÍCÍ PROBLEMATIKU OSOBNÍCH ÚDAJŮ?
9.1 Evropsky rámec:
9.1.1 Charta základních práv EVROPSKÉ UNIE
9.1.2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracovaním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (všeobecné nařízení o ochraně osobních údajů, GDPR)
9.2 Národní legislativa:
9.2.1 Ústava Slovenské republiky (publikovaná pod č. 460/1992 Zb.)
9.2.2 zákon č. 18/2018 Z. z. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.
9.3 Profilování a přenos údajů mimo EU:
9.3.1 Používáme profilování a osobní údaje nejsou přenášeny do třetích krajin, o kterých není rozhodnutí o přiměřenosti Evropské komise.

10. ZÁSADY POUŽÍVANÍ SOUBORŮ COOKIES
10.1 Naše webové stránky používají cookies, abychom vás odlišili od ostatních uživatelů našich webových stránek. Rovněž nám to pomáhá, abychom vám poskytli příjemnou zkušenost při procházení našich webových stránek a taktéž nám to umožňuje vylepšit naše webové stránky.
10.2 Cookie je malý soubor písmen a čísel, který ukládáme do vašeho prohlížeče nebo na pevný disk vašeho počítače.
10.3 Výkonné soubory cookies
10.3.1 Tyto soubory cookies shromažďují informace, které nám umožňují vylepšit webové stránky.

 1. __utma
 1. Sleduje počet návštěv každého uživatele a čas první, předcházející a aktuální návštěvy (Pravděpodobně částečně pro dvojitou kontrolu)
 1. __utmb
 1. Se používají na sledování doby, jak dlouho zůstáváte na stránkách - kdy návštěva přibližně začíná a kdy přibližně končí
 1. __utmc
 1. Se používají na sledování doby, jak dlouho zůstáváte na stránkách - kdy návštěva přibližně začíná a kdy přibližně končí; toto vyprší rychle
 1. __utmz
 1. Se používají na sledování odkud zákazník pochází (vyhledávač, vyhledávací klíčové slovo, link)

10.3.10 Tyto údaje využíváme i na marketingové účely a zpracování ve službách Heureka, Google AdWords a Goodle Analytics. Informace o zásadách ochrany soukromí společností Google zobrazíte kliknutím na následující odkaz: www.google.com/policies/technologies/cookies/.
10.4 Jak můžeme zakázat/povolit soubory cookies?
10.4.1 Soubory cookies máte možnost přijat nebo odmítnout pomocí nastavení ve vašem prohlížeči. Pokud jste soubory cookies nepovolili, nebudete moci pravděpodobně používat všechny interaktivní funkce našich webových stránek.
10.4.2 Existuje více způsobů, jak soubory cookies spravovat. Další informace o těchto funkcích najdete v pokynech prohlížeče nebo na obrazovce nápověda. Například v prohlížeči Internet Explorer můžete přejít na volby Nástroje/ Internet /Zabezpečení a Ochrana osobních údajů, abyste si přizpůsobili prohlížeč podle vašeho očekávání. Pokud používáte různé počítače na různých místech, budete muset zabezpečit, aby každý prohlížeč byl ohledně souborů cookies přizpůsobený vašim preferencím.
10.4.3 Pokud nepoužíváte Microsoft Windows Explorer, potom byste měli zvolit „cookies“ ve funkci „Nápověda“, která vám poskytne informace o tom, kde najdete složku cookies.

11. KDE NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT?
Pokud máte jakékoliv připomínky, otázky či žádosti týkající se používání vašich osobních údajů nebo pokud máte jakoukoliv otázku týkající se tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů a souborů cookies, kontaktujte nás prosím pomocí kontaktního formuláře  nebo na této e-mailové adrese: eshop@supergolf.cz. Vaše otázky a návrhy týkající se tohoto prohlášení uvítáme.

Kontakty
Doprava a platba
Vrácení zboží
Poradna
Obchodní podmínky
Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů společnosti GOLF CENTRUM s.r.o.

V souladu se zásadami a požadavky NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a se zákonem č. 18/2018 Z. z. o ochraně osobních údajů.

Vážení kupující,

za účelem vyřízení vaší registrace nebo objednávky potřebujeme informace o vašich osobních údajích. Tyto informace zpracováváme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (všeobecné nařízení o ochraně údajů) a zákonem č. 18/2018 Z.z., o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů. Ochrana osobních údajů je pro nás velmi důležitá a chceme být otevření a transparentní, pokud jde o naše zpracování vašich osobních údajů.

OBSAH
1. Kdo je provozovatel Vašich osobních údajů?
2. Jaké osobní údaje zpracováváme?
3. Pro jaké účely zpracováváme osobní údaje?
4. Zabezpečení údajů a uchovávání údajů
5. Jakým způsobem mohu odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů?
6. Jaká práva máte v souvislosti se zpracováváním Vašich osobních údajů?
7. Kde můžete práva uplatnit a je jejich uplatnění zpoplatněné?
8. Kdo může mít přístup k vašim osobním údajům?
9. Jaké jsou hlavní právní předpisy upravující problematiku osobních údajů?
10. Zásady používání souborů cookies
11. Kde nás můžete kontaktovat?


1. KDO JE PROVOZOVATELEM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?
Provozovatel:
Obchodní jméno: GOLF CENTRUM, s.r.o.
Společnost zapsána v OR OS Bratislava I., odd. Sro, vl. č. 167013/B
Sídlo: Pajštúnska1, 851 02 Bratislava
IČO: 36258873
DIČ: 2021792641
IČ DPH: SK2021792641
Zast.: Ing. Ľubica Holčíková, konatel


2. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME? 
2.1 Zpracováváme pouze takové osobní údaje, abychom Vám mohli poskytnout naše služby, jednotlivé produkty a zákaznickou podporu, abychom dodrželi naše zákonné povinnosti, a taktéž abychom chránili naše oprávněné zájmy. Shromažďujeme osobní údaje o osobách, které mají o naše služby zájem, nebo které nám dali souhlas, abychom je mohli s nabídkou produktů a služeb oslovovat.
2.2 Obecně můžete stránky společnosti GOLF CENTRUM, s.r.o. navštívit bez toho, abychom vás identifikovali nebo jste o sobě prozrazovali jakékoliv informace. Naše servery shromažďují IP adresy z technických důvodů, které vám umožňují připojit se na naše webové stránky a jejich optimální zobrazení.
2.3 Pokud od vás potřebujeme získat osobní údaje s určitým cílem, např. abychom vám poskytli určité informace, o které jste požádali nebo pokud máte zájem o zasílání informačních emailů o naší společnosti, vždy vás o tom nejdříve informujeme. To provádíme formou kontaktních formulářů na našich webových stránkách, které můžeme vyplnit. Není povinností poskytnout nám žádné doplňující informace, o které vás požádáme, které by nebyly potřebné nebo přiměřené, abychom vám mohli poskytnout požadované služby.

3. PRO JAKÉ ÚČELY ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE?

Dotyčná osoba

Shromažďované údaje

Účel shromažďování

Důvody shromažďování

Návštěvník naší webové stránky

jméno, e-mailová adresa

poskytování informací o našich propagačních nabídkách, novinkách, událostech, (newsletter-y a jiné publikace)

Váš předcházející souhlas zaškrtnutím příslušného políčka při poskytovaní vašich osobních údajů

Návštěvník naší webové stránky

jméno, adresa, telefon, e-mailová adresa

odpovídání na vaše otázky a zpracování vašich žádostí ve vztahu k vašim údajům

Dohodnutí smluvních podmínek na základě vaší žádosti před uzavřením smlouvy

Zákazník e-shopu

jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, údaje o zakoupeném zboží a údaje související s platbou za zboží

Nákup zboží prostřednictvím e-shopu, dodání zboží, vyřízení reklamací a řešení pojistných událostí

Výkon našich služeb na základě smlouvy uzavřené mezi vámi a námi

Prodej zboží mimo e-shop

jméno, detail objednávky

účely prodeje zboží mimo nabídku e-shopu

Výkon našich služeb na základě smlouvy uzavřené mezi vámi a námi

Zákazník kamenné prodejny

vizuálně identifikační údaje ve formě kamerového záznamu

ochrana majetku naší společnosti pomocí kamerového systému

oprávněný zájem chránit náš majetek

Člen věrnostního programu kamenných prodejen

jméno, telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa, historie objednávek

Registrace a evidence členů věrnostního programu, poskytování nabídek na míru, registrace do soutěží a další výhody související s věrnostním programem. Více na http://www.supergolf.cz/vernostni-program

Váš předcházející souhlas zaškrtnutím příslušného políčka při poskytovaní vašich osobních údajů

Účastník zákaznické soutěže

jméno, adresa, email, telefonní číslo

Evidence účastníků soutěže, kontaktování výherců a odevzdání výhry

Váš předcházející souhlas zaškrtnutím příslušného políčka při poskytovaní vašich osobních údajů

Účastník soutěže na Facebooku, Instagramu

jméno, telefonní číslo, adresu a fotografii

Realizace soutěží prostřednictvím Facebooku, Instagramu

výkon našich služeb na základě smlouvy uzavřené mezi vámi a námi (souhlas se zpracováním osobních údajů jste udělili společnosti Facebook/Instagram, přičemž tato společnost zpracovává osobní údaje v souladu s jejich politikou https://www.facebook.com/policy.php)

Obchodní partner/ Dodavatel

jméno, adresa, telefon, číslo fax-u, e-mailová adresa, daňové údaje, číslo účtu

pro smlouvu, objednávky, doručování, fakturaci, přidělení plateb za účelem poskytnutí požadovaných služeb

výkon našich služeb na základě smlouvy uzavřené mezi vámi a námi

Kontaktní osoba Obchodního partnera/Dodavatele

jméno, adresa, telefon, číslo fax-u, e-mailová adresa, pracovní zařízení

kontaktování Obchodního partnera/dodavatele na obchodní účely (přijetí objednávky, požadavek služby), udržování vztahu se zákazníky, poskytování aktualizací zákazníkům

poskytování našich služeb na základě smlouvy uzavřené mezi vaší společností a námi, váš předcházející souhlas s poskytováním aktualizací

Uchazeč o zaměstnání

jméno, adresa, telefon, e-mailová adresa, odborná kvalifikace, zkušenosti a vzdělání

výběr uchazečů, posouzení vaší žádosti a kontaktování prostřednictvím telefonu nebo e-mailu

oprávněný zájem ohodnotit vaši žádost před uzavřením pracovní smlouvy s vámi

3.1 Nemáte povinnost nám poskytovat jakékoliv osobní údaje, ale vaše osobní údaje jsou potřebné pro plnění smlouvy uzavřené s vámi nebo vaší společností. Jestliže nám tyto osobní údaje neposkytnete, nebudeme schopní dodat požadovanou službu tak, jako je výše uvedeno.

3.2 Pro všechny účely zpracování, na které jste udělili svůj souhlas, máte právo kdykoliv svůj souhlas odvolat bez jakéhokoliv nepříznivého vlivu na jakýkoliv obchodní nebo pracovní vztah a kontakt, který s námi můžete mít.

4. ZABEZPEČENÍ ÚDAJŮ A UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ
4.1 Na ochranu vašich údajů před neoprávněnými osobami a proti nezákonnému zpracování, nepředvídané ztrátě, zničení a poškození, a to v online i offline prostředí, používáme přísné fyzické, elektronické a organizační bezpečnostní opatření. Vaše údaje uchováme tak dlouho, jak dlouho je to potřebné pro daný účel shromažďování údajů a následně si ponecháváme vaše údaje tak dlouho, jako dlouho to vyžaduje zákon.

5. JAK MŮŽU ODVOLAT SOUHLAS SE ZPRACOVANÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ?
5.1 V případě, že jsme vás požádali o souhlas se zpracováním osobních údajů, které o vás uchováváme, můžete svůj souhlas kdykoliv odvolat bez toho, abyste ovlivnili zákonnost zpracování na základě souhlasu před jeho odvoláním. Pokud tak chcete udělat, prosím kontaktujte nás prostřednictvím kontaktního formuláře.

6. JAKÁ PRÁVA MÁTE V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁVÁNÍM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?
6.1 Jste oprávnění zjistit jaké osobní údaje o vás uchováváme, můžete požádat o vykonání potřebných změn tak, aby byly osobní údaje správné a aktuální nebo o vymazání osobních údajů, které o vás uchováváme. Můžete nás taktéž informovat, pokud chcete omezit zpracovávání údajů nebo namítat zpracovávání osobních údajů, které o vás uchováváme. Pokud tak chcete učinit, prosím kontaktujte nás prostřednictvím kontaktního formuláře. Máte taktéž právo poskytnout údaje, které o vás uchováváme jinému provozovatelovi podle vašeho výběru. Je potřebné upozornit vás, že na výkon těchto práv se vztahují určité výjimky, a proto jich nebudete moci uplatnit ve všech situacích. 
Máte právo podat stížnost na dozorný orgán na ochranu osobních údajů na lokální úrovni zasláním svojí žádosti na Úřad pro ochranu osobních údajů SR, kontakt najdete na https://dataprotection.gov.sk/uoou/.

7. KDE MŮŽETE PRÁVA UPLATNIT A JE JEJICH UPLATNĚNÍ ZPOPLATNĚNÉ?
7.1 Jednotlivé práva si můžete uplatnit vyplněním kontaktního formuláře nebo zasláním emailu na adresu eshop@supergolf.cz.
7.2 Všechny oznámení a vyjádření k Vámi uplatněným právům poskytujeme bezplatně. Pokud by však byla žádost zřetelně nedůvodná nebo nepřímá, hlavně proto, že by se opakovala, jsme oprávnění si účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací.

8. KDO MŮŽE MÍT PŘÍSTUP K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM?
8.1 K osobním údajům má přístup provozovatel, jeho zaměstnanci a mohou mít přístup taktéž i smluvní zprostředkovatelé, a to především poskytovatelé IT služeb, kurýrské a přepravní společnosti. Například může jít o externí společnosti zpracovávající naše systémy, či jiné služby zabezpečující řádný chod společnosti a zpracování osobních údajů. S uvedenými zprostředkovateli máme uzavřenou zprostředkovatelskou smlouvu o zpracování osobních údajů a taktéž jsou vázáni dodržováním striktních pravidel na ochranu osobních údajů, včetně dodržování mlčenlivosti tak, aby byl dodržený standard právní ochrany zodpovídající požadavkům platných právních předpisů ve Slovenské republice.

9. JAKÉ JSOU HLAVNÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY UPRAVUJÍCÍ PROBLEMATIKU OSOBNÍCH ÚDAJŮ?
9.1 Evropsky rámec:
9.1.1 Charta základních práv EVROPSKÉ UNIE
9.1.2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracovaním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (všeobecné nařízení o ochraně osobních údajů, GDPR)
9.2 Národní legislativa:
9.2.1 Ústava Slovenské republiky (publikovaná pod č. 460/1992 Zb.)
9.2.2 zákon č. 18/2018 Z. z. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.
9.3 Profilování a přenos údajů mimo EU:
9.3.1 Používáme profilování a osobní údaje nejsou přenášeny do třetích krajin, o kterých není rozhodnutí o přiměřenosti Evropské komise.

10. ZÁSADY POUŽÍVANÍ SOUBORŮ COOKIES
10.1 Naše webové stránky používají cookies, abychom vás odlišili od ostatních uživatelů našich webových stránek. Rovněž nám to pomáhá, abychom vám poskytli příjemnou zkušenost při procházení našich webových stránek a taktéž nám to umožňuje vylepšit naše webové stránky.
10.2 Cookie je malý soubor písmen a čísel, který ukládáme do vašeho prohlížeče nebo na pevný disk vašeho počítače.
10.3 Výkonné soubory cookies
10.3.1 Tyto soubory cookies shromažďují informace, které nám umožňují vylepšit webové stránky.

 1. __utma
 1. Sleduje počet návštěv každého uživatele a čas první, předcházející a aktuální návštěvy (Pravděpodobně částečně pro dvojitou kontrolu)
 1. __utmb
 1. Se používají na sledování doby, jak dlouho zůstáváte na stránkách - kdy návštěva přibližně začíná a kdy přibližně končí
 1. __utmc
 1. Se používají na sledování doby, jak dlouho zůstáváte na stránkách - kdy návštěva přibližně začíná a kdy přibližně končí; toto vyprší rychle
 1. __utmz
 1. Se používají na sledování odkud zákazník pochází (vyhledávač, vyhledávací klíčové slovo, link)

10.3.10 Tyto údaje využíváme i na marketingové účely a zpracování ve službách Heureka, Google AdWords a Goodle Analytics. Informace o zásadách ochrany soukromí společností Google zobrazíte kliknutím na následující odkaz: www.google.com/policies/technologies/cookies/.
10.4 Jak můžeme zakázat/povolit soubory cookies?
10.4.1 Soubory cookies máte možnost přijat nebo odmítnout pomocí nastavení ve vašem prohlížeči. Pokud jste soubory cookies nepovolili, nebudete moci pravděpodobně používat všechny interaktivní funkce našich webových stránek.
10.4.2 Existuje více způsobů, jak soubory cookies spravovat. Další informace o těchto funkcích najdete v pokynech prohlížeče nebo na obrazovce nápověda. Například v prohlížeči Internet Explorer můžete přejít na volby Nástroje/ Internet /Zabezpečení a Ochrana osobních údajů, abyste si přizpůsobili prohlížeč podle vašeho očekávání. Pokud používáte různé počítače na různých místech, budete muset zabezpečit, aby každý prohlížeč byl ohledně souborů cookies přizpůsobený vašim preferencím.
10.4.3 Pokud nepoužíváte Microsoft Windows Explorer, potom byste měli zvolit „cookies“ ve funkci „Nápověda“, která vám poskytne informace o tom, kde najdete složku cookies.

11. KDE NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT?
Pokud máte jakékoliv připomínky, otázky či žádosti týkající se používání vašich osobních údajů nebo pokud máte jakoukoliv otázku týkající se tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů a souborů cookies, kontaktujte nás prosím pomocí kontaktního formuláře  nebo na této e-mailové adrese: eshop@supergolf.cz. Vaše otázky a návrhy týkající se tohoto prohlášení uvítáme.